Általános Szerződési Feltételek

 

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

 

Általános rendelkezések

 

 1. Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban:ÁSZFF) a www.leasingmarket.hu (a továbbiakban: Weboldal) mint online elérhető elektronikus piactér és információ adatbázis, valamint társweboldalai által elérhető online közvetítői típusú szolgáltatásai     (a továbbiakban: Szolgáltatás) használatának feltételeit tartalmazza.

 

 1. A Weboldal üzemeltetője az Aurora-Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: AURORA-TRADE Kft

                Székhely: 6726 Szeged, Alsókikötő sor 7.

                Cégjegyzékszám: 06 09 004987, Szegedi Törvényszék Cégbírósága

                Adószám: 11399562-2-06

                Főtevékenység: Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

                A cég képviselője: Juhász Mária

                Elektronikus elérhetőség: office@leasingmarket.hu

Telefon: +36 70 2221112 (a továbbiakban Üzemeltető)

 

 1. A Szolgáltatás Felhasználója kizárólag az a nagykorú és cselekvőképes személy, illetve bejegyzett gazdasági társaság lehet, aki a Szolgáltatás igénybevételekor valós adatokat és elérhetőségeket ad meg, valamint aki a jelen ÁSZFF rendelkezéseit ismeri, tudomásul veszi éskifejezett nyilatkozat által magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 1. Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen ÁSZFF egyoldalú módosítására. A módosítás a Weboldalon mindenkor elérhető. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a módosítás elfogadását jelenti, illetve a módosítás követően kötött szerződésekre már irányadó.

 

 1. A Szolgáltatás használatával a Felek között szerződés jön létre, amelynek tárgya, hogy a Felhasználó ajánlatkérését az Üzemeltető közvetíti szerződött partnerei felé (a továbbiakban Ajánlattevő), akik ajánlatukat az Üzemeltető útján juttatják el a Felhasználónak.

 

 1. Az 5. pontban foglalt szerződés – az ajánlatkéréssel és ajánlatadással - írásba foglalt szerződésnek minősül, a szolgáltató iktatja a szerződést, az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető.

 

 1. Jelen ÁSZFF 2012. november 30. napjától a módosításig, illetve visszavonásig érvényes és hatályos.

 

 1. I.                   A Weboldal üzletpolitikája

 

 1. Jelen Weboldalon kizárólag, és kifejezetten operatív gépjármű lízing, tartós bérlet, valamint hozzá közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások és ajánlatok (a továbbiakban: Szolgáltatás)  kérhetők és kínálhatók, az Üzemeltető mint közvetítőigénybevételével.

 

 1. Tilos olyan termékek vagy szolgáltatás elhelyezése a Weboldalon, amely a fenti, tágan értelmezett körön kívül esik, továbbá tilos az ilyen termékekről készült információs anyag vagy képfelvételek elhelyezése is. Ez alól kivételt képezhet az Üzemeltetővel – minden esetben előzetesen, - külön kötött reklámozási célú megállapodás.

 

 1. II.                Felhasználás, a szerződés létrejötte

 

 1. A Weboldalon regisztráció nem szükséges, azonban az ajánlatkéréshez meg kell adni a Felhasználó nevét (cégnév, kapcsolattartó), és elérhetőségeit (email, telefonszám).

 

 1. Ajánlat kéréséhez a Weboldalon elhelyezett online űrlap kitöltésével van lehetőség.  Az űrlapon az alábbi, - minden esetben valós - adatokat kell megadni. Az adatokban történő változás átvezetésének elmaradásából keletkező károkért az Üzemeltető a felelősségét kizárja. Valótlan adatok megadása esetén az Üzemeltető jogosult a Felhasználó ajánlatkérését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Weboldal használatából kizárni. Törlés által a Felek közötti jogviszony megszűnik.Amennyiben a megadott adatok valódisága kérdéses, vagy értelmezhetetlen, Üzemeltető jogosult az adatokat törölni, és a hozzá kapcsolódó megrendeléseket érvényteleníteni.

 

 1. Az ajánlatkérés és ajánlattétel közvetítése a Felhasználó részére díj-, és költségmentes, azonban az Üzemeltető a jelen ÁSZFF-ben nem szabályozott külön megállapodásban vállalt szolgáltatásokért a Felek erre irányuló megállapodása alapján, díjat számíthat fel.

 

 1. Az ajánlatok a Felhasználó részére elektronikusan, az általa megadott e-mail címre kerülnek megküldésre és az Ajánlattevő az ajánlatához kötve marad, mivel azonline kereskedelmi szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges.

 

 1. Az ajánlat elfogadásával az Ajánlattevő és a Felhasználó között a szerződés még nem jön létre. Az Üzemeltető a Felhasználó szerződési ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Felhasználó részére a megrendelést elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy vételi ajánlatának elbírálásához ügyfélminősítés szükséges. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül a Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor az ajánlati kötöttség, illetve az Felhasználó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

 1. Az Üzemeltető a hozzá eljuttatott adatok alapján előkészíti a megrendelőlapot (a továbbiakban: Megrendelő) és jogosult elkérni a finanszírozási ajánlat kapcsán igényelt dokumentumok másolatát. (Cégkivonat másolat, aláírási címpéldány másolat, mérleg és eredmény kimutatás másolat, vagy főkönyvi kivonat másolat. Ezek beérkezését követően az Ajánlattevő elkészíti a szolgáltatásra vonatkozó szerződés tervezetet, melyeket e-mail útján küld el a Felhasználónak.

 

 1. Amennyiben Felhasználó az ajánlat elfogadása után a részére megküldött véglegesített ajánlatot visszaigazolja, abban az esetben a szerződés közöttük – tehát a Felhasználó és az Ajánlattevő között - létrejön. Ennek időpontjáig Felhasználó ajánlatkérését módosíthatja, törlését kérheti az Üzemeltető fenti elektronikus levelezési rendszerén keresztül vagy telefonon.  

 

 1. A megrendelés érvényességéhez szükséges, hogy a Felhasználó a kiküldött Megrendelőt ill. szerződés tervezetet változtatás nélkül kinyomtassa, és a cégjegyzésre jogosult képviselő saját kezű aláírásával ellátva beszkennelve e-mail-en elküldje, vagy más megfelelő módon (postán, futár útján) eljuttassa az Üzemeltetőnek, amelynek megérkezésével, mint elfogadással jön létre a szerződés.    

 

 1. A Felhasználó mint Fogyasztó (csak természetes személy) a jogszabályon alapuló elállási jogát az Üzemeltetővel kötött szerződés megkötésétől számított legkésőbb 8 napon belül gyakorolhatja, egyoldalú nyilatkozatával, indokolás nélkül.

 

 1. A Felhasználó – tekintettel arra, hogy bérleti/lízing szerződést kizárólag az Ajánlattevővel köt - a fizetendő bérleti díjat minden esetben közvetlenül az Ajánlattevő mint szerződött Bérbeadó számlájára köteles megfizetni. Az ennek késedelmével vagy elmaradásával okozott károkért Üzemeltető a felelősségét kizárja.

 

 1. A webáruházból megrendelhető szolgáltatások árváltoztatásának jogát az Üzemeltető fenntartja, a Felhasználó pénzügyi minősítése vagy a kiválasztott gépkocsi megrendelését követő árváltozás okán. Az árváltozás a tartós bérlethez kapcsolódó gépkocsi beszerzési árváltozással egyidejűleg lép hatályba.

 

 

 1. AFelhasználó tudomásul veszi, hogy egyes bérleti termékek esetében (például, de nem kizárólagosan az operatív lízing termékek esetén) az Üzemeltető a piacon elérhető termékek köréből csak azt a terméket, vagy azokat a termékeket helyezi el a Weboldalon, melye(ke)t - valamennyi tulajdonságuk figyelembe vételével - a legjobb(ak)nak tart.

 

 1. Az Ajánlattevő és a Felhasználó által megkötendő bérleti szerződési feltételeket a Webodaltartalmazza, azokat a Felhasználó jogosult, és köteles megismerni, s ennek ismeretében dönteni arról, hogy az adott bérleti termék megfelel-e az ő bérleti igényeinek. Az Üzemeltető kérésretovábbi tájékoztatást ad.

 

 1. A Felhasználó önkéntes - írásba foglalt visszavonásig érvényes - hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltetőa bérlet kockázatainak felmérése, annak alapján bérleti tanácsadás, bérleti szakmai javaslatok kidolgozása, és ismertetése érdekében telefonon, e-mailben, postai úton megkeresse.

 

 1. Amennyiben Felek telefonos kapcsolatba lépnek egymással (bármelyik fél kezdeményezésére), abban az esetben az Üzemeltető jogosult a beszélgetést rögzíteni, és a felvételt a vonatkozó jogszabályok betartásával az elhangzott nyilatkozatok tartalmának igazolására felhasználni.

 

 1. III.             Az Üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

 

 1. Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény értelmében az Üzemeltető a Weboldal működtetését közvetítő szolgáltatóként végzi.

 

 1. Üzemeltető felelőssége nem terjed ki arra az esetre, amennyiben a Felhasználó ajánlatkérésének paramétereit megváltoztatja, vagy az Ajánlattevő az ajánlata tartalmát megváltoztatja.

 

 1. Az Üzemeltető az esetleges, nyilvánvalóan hibás adatfelvitel (elírás) miatt a változtatás, javítás jogát fenntartja.

 

 1. Üzemeltető nem vállal felelősséget Weboldal online felületén tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá aTermékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért. Az Üzemeltető jogosultsága nem terjed kia Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba való beavatkozásra.

 

 1. Tekintettel arra, hogy a bérleti szerződés a Felhasználó és az Ajánlattevő között jön létre, a Felhasználó szavatossági igényét az Ajánlattevő felé érvényesítheti.

 

 1. Az Üzemeltető felelőssége hiányában kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt is.

 

 1. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Jogsértő tartalom esetén az Üzemeltető jogosult azt eltávolítani, a hatóságokkal együttműködnia jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

 

 1. Közokirattal, illetve teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolt védett tartalom észlelése esetén az Üzemeltető jogosult a védett tartalmat eltávolítani.

 

 1. Az Üzemeltető és a Felhasználó a közöttük keletkezett esetleges jogvitát először békés úton próbálják meg rendezni, ennek sikertelensége esetére hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 1. IV.             Szerzői jogi nyilatkozatok

 

 1. A Weboldalon található minden információ, beleértve a termékeket, reklámokat, design-t, védjegyet, stb. szerzői jogvédelem alatt áll. Az oldal Felhasználója kártérítési felelősséggel tartozik, melynek keretein belül ezeket nem másolhatja, semmilyen egyéb módon nem használhatja fel.

 

 1. A Weboldalt jellemző design, megjelenés, szövegek és képek az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezik, és nemzetközi jogi jogvédelem alatt állnak. Minden jog fenntartva.

 

 1. A Weboldalon található gépjárművekről készített képek illusztrációk, az ajánlatnál feltüntetett kép szintén csak illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott gépjármű típussal, felszereltséggel.

 

 1. Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül semmilyen reprodukció nem megengedett.

 

 1. V.                Egyéb rendelkezések

 

 1. A weboldal használói tudomásul veszik, hogy azt saját önálló döntésük alapján, saját felelősségükre használják.

 

 1. A Weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Szolgáltatás felhasználása feltételezi a Felhasználó részéről az Internet főbb technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó esetleges hibalehetőségek elfogadását.

 

 1. A Weboldal működésével kapcsolatos minden nyilatkozat csak írásos formában érvényes.

 

 1. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörben az oldalt fejlessze, hibákat kijavítsa, módosítsa, megszüntesse.

 

 1. A Weboldal az Internet sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető, azonban Üzemeltető csak Magyarország területén teljesít.

 

 1. Hírlevél szolgáltatás.Az Üzemeltető által kiküldött hírlevelek vonatkozásában, a hírlevélre való feliratkozás akkor érvényes, ha ehhez a Felhasználó hozzájárul, és nyilatkozata egyértelmű, és kifejezett. A feliratkozást az Üzemeltető ingyenesen biztosítja, korlátozásoktól mentesen. A leiratkozás ingyenes, és indokolási kötelezettség nélküli. Bármilyen formában is érkezik a leiratkozási kérelem, annak haladéktalanul eleget tesz az Üzemeltető.

 

 1. Ügyfélszolgálat mint kapcsolattartó, panaszkezelő, technikai jellegű megkeresések fogadása, lásd a cégadatoknál.

 

 1. A Fogyasztóvédelmi Törvény hatálya alá tartozó eseteket az Üzemeltető annak rendelkezései értelmében ésszerű határidőben kivizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és a Felhasználót tájékoztatja. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: 1052 Budapest, Városház u. 7., e-mail:  fogyved_kmf_budapest@nfh.hu.

 

 1. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

 

 1. Jelen ÁSZFF-re a Polgári Törvénykönyről szóló 1959. évi IV. törvény, a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény, az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatályos rendelkezései irányadók.

 

 

 1. VI.             Adatvédelem

 

 1. Személyes adat védelme

1.1.  Az Üzemeltető személyes adatokat kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezel, továbbá elkötelezett abban, hogy biztosítsa a Weboldal látogatói számára adataik, identitásuk biztonságát. Személyes adat minden olyan adat, mely egy személyt azonosítására alkalmas. Ilyenek többek között a személyi azonosító adatok, név, lakcím, számlázási információk, mindazok tehát amelyekkel az Üzemeltető kapcsolatba kerül.

1.2.  Az Üzemeltető garantálja, hogy a Weboldal technikai felszereltsége a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel.

1.3.  Személyes adatot az Üzemeltető csak a tevékenységéhez szükséges mértékben és időtartamig használ fel, ezt követően a rendszer nem tárolja. Az erről való megbizonyosodásról a Felhasználó kérelmezheti, hogy kapjon tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről, azok helyesbítéséről, továbbá kérheti adatainak törlését, illetve zárolását, és megilleti őt a tiltakozás joga is.A tájékoztatást a kérelemtől számított 30 napon belül meg kell kapnia, ezen szolgáltatás egy évben egyszer ingyenes.

1.4.  Üzemeltető garantálja, hogy a Felhasználó által megadott adatokat kizárólag az ajánlattevőknek adja tovább. Ez alólkivételt jelenthet olyan harmadik személyek irányába történő esetleges adatszolgáltatások, melyet hatóság, jogszabály alapján előír. Az Üzemeltető az adatkezelést jóhiszeműen végzi, és szükség esetén az adatvédelmi hatóságokkal együttműködik. Felhasználó a jelen pontban foglaltakkal egyetért, tudomásul veszi.

1.5.  Törlést a Felhasználó azokban az esetekben kérelmezhet, ha észleli, hogy adatainak kezelése nem jogszerű, vagy ha azt kifejezetten kéri, továbbá ha adatai nem helyesek, azonban a helyesbítésre nincs mód, végezetül abban az esetben, mikor már az adatkezelés határideje lejárt, vagy annak célja megszűnt.

1.6.  A Felhasználó számára a tiltakozás joga is biztosítva van, ha az adatkezelés kizárólag az Üzemeltető vagy mások érdekében történik. Ebben az esetben az adatkezelő 15 napon belül dönt a tiltakozási kérelemről.

1.7.  Az Üzemeltető évente felülvizsgálja adatvédelmi politikáját, hogy az esetlegesen megváltozott adatvédelmi jogszabályokhoz igazítsa.

 

 1. Adatvédelmi politika

2.1.  Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Weboldal Felhasználói megismerhessék adatvédelmi jogaikat, és a Weboldal adatkezelését. Adatot kizárólag Felhasználóinktól kérünk, kizárólag szolgáltatásunk nyújtásához, és a tranzakciók teljesítéséhez. Az adatokkal nem élünk vissza, azokat nem értékesítjük.

2.2.  Az Üzemeltető a jogszabályi kritériumoknak megfelelő technikai biztonsági háttér alkalmazásával védi a Felhasználó által megadott adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

2.3.  A Weboldalon található adatok bármilyen másolása, felhasználása szigorúan tilos, és jogszabályba ütköző, és kártérítési felelősséget keletkeztet.

2.4.  Amennyiben kérdése, észrevétele, illetve bejelentenie valója lenne, kérjük, küldjön e-mailt az Üzemeltető részére.

2.5.  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1530  Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

2.6.  Jelen adatvédelmi szabályzatra az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók.

 

Budapest, 2012. november 30.