Fogalomtár

Lízing  

A lízing olyan finanszírozási forma, amely esetében a lízingbe adó - finanszírozó - a lízingbe vevő által megnevezett tárgyat (a lízingtárgyat) kizárólag abból a célból vásárolja meg, hogy azt határozott időre a lízingbe vevő használatába adja. A lízingbe vevő a lízingszerződésben előre rögzített lízingdíjak megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés elsődleges fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjoga csak a finanszírozási futamidő végén, a teljes lízingdíj, valamint nyílt végű pénzügyi esetén az ún. maradványérték megfizetését követően száll át a lízingbe vevőre.

A lízing fajtái  

Pénzügyi lízing

A lízingbe adó alapvetően finanszírozási szerepet tölt be, így a szerződésben rögzített futamidő lejártakor a lízingbe vevő - amennyiben szerződéses kötelezettségeit teljesítette - az utolsó lízingdíj megfizetésével zárt végű pénzügyi lízing esetén automatikusan, nyílt végű pénzügyi lízing esetén pedig a lízingbe vevő döntése alapján a maradványérték megfizetésével megszerzi a lízingelt eszköz tulajdonjogát.

Operatív lízing

Az operatív lízing a bérlettel mutat hasonlóságot. Operatív lízing esetében az ügyfél nem kívánja megszerezni a lízingtárgy tulajdonjogát, annak csak a használatára tart igényt, és a futamidő lejártával a lízingcégnek visszaszolgáltatja. Előfordulhat, hogy az operatív lízingszerződésben a lízingbe adó a lízingtárgyhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra (pl. a lízingtárgy javítása vagy egy fejlesztett változatára történő cseréje) is kötelezettséget vállal. Magyarországi gyakorlatban az operatív lízing és a tartós bérlet között nincs lényegi különbség, sok szolgáltató szinonim fogalmakként kezeli azokat.

Tartós Bérlet

Tartós bérlet esetén a finanszírozó a bérlő megbízásából a bérlő által kijelölt konkrét egy vagy több gépjárművet megvásárolja, s azt – többnyire – havi bérleti díj fizetése fejében tartós használatba adja a bérlőnek, amelyet a futamidő végén a bérbeadónak vissza kell szolgáltatni.

A gépjármű teljes vételárát a bérbeadó fizeti meg a kereskedő (eladó) bankszámlájára. Általában az első bérleti díj magasabb, sok esetben minimum a vételár 25-30 %-a.

 Magyarországi gyakorlatban az operatív lízing és a tartós bérlet között nincs lényegi különbség, sok szolgáltató szinonim fogalmakként kezeli azokat.

Kölcsön  

Kölcsönszerződés esetében a finanszírozó előre meghatározott összeget bocsát az adós rendelkezésére, az adós pedig köteles a kölcsön összegét és annak kamatait a kölcsönszerződés rendelkezéseinek megfelelően a hitelező részére visszafizetni. Kölcsön esetében a kölcsön elsődleges biztosítéka a hitelezőnek a kölcsön igénybe vételével megvásárolt eszközre vonatkozó opciós vételi joga illetve zálogjoga. Ezen jogok és az azokat biztosító elidegenítési és terhelési tilalom kikötése biztosítékul szolgál a finanszírozónak arra, hogy a beleegyezése nélkül az adós nem tudja az eszközt értékesíteni, vagy harmadik személynek fedezetbe adni.

Szerződéskötési díj  

Azon költségek és díjak összessége, amelyet az ügyfél a szerződés megkötésekor köteles a finanszírozónak megfizetni.

Saját rész  

Az eszköz vételárának ügyfél által fizetendő része, amely a finanszírozott összeggel együtt kiteszi a teljes vételárat.

Futamidő  

Kölcsön esetében a kölcsön folyósításának napjától az utolsó törlesztő részlet esedékességének időpontjáig tartó időtartam. Lízing esetében pedig a lízingszerződésben megjelölt időtartam, amely a lízingtárgy átadás-átvételének napjától az utolsó lízingdíj esedékességének időpontjáig tart. Lényeges kiemelni, hogy a futamidő utolsó napja nem feltétlenül egyezik meg a szerződés megszűnésének napjával.

Teljes hiteldíj mutató (THM)  

A teljes hiteldíj mutató olyan mutatószám, amely tartalmazza a hitelért a finanszírozónak fizetendő kamat, díj és jutalék - tőkére vetített - éves százalékban kifejezett értékét. Ennek megfelelően a THM tartalmazza a kölcsönhöz kapcsolódó összes kamat-, díj- és kezelési költséget. Ugyanakkor a teljes hiteldíj mutató nem tartalmazza a kölcsön folyósításától független, illetőleg a kölcsön folyósítása előtt felmerült esetleges költségeket. A THM- számítására és közzétételére vonatkozó előírásokat a pénzügyi intézmények által folyósított, három hónapnál hosszabb lejárattal rendelkező, lakossági kölcsönök esetén kell alkalmazni.

Maradványérték  

A maradványérték az a szerződésben előre meghatározott összeg, amelynek megfizetése ellenében nyílt végű pénzügyi lízing esetében a lízingbe vevő - döntése alapján - megszerezheti a finanszírozott eszköz tulajdonjogát. Amennyiben a lízingbe vevő élni kíván vételi jogával, úgy erről köteles a finanszírozót a szerződésben megjelölt időtartamon belül értesíteni.

Opció  

A vételi jog olyan jogosultság, amely alapján a jogosult - finanszírozó - a vételi joggal terhelt eszköz tulajdonjogát egyoldalú nyilatkozattal megszerezheti. A vételi jog szerződésszerű gyakorlása önmagában,mindenegyéb cselekmény nélkül létrehozza a felek között az adásvételi szerződést a vételi joggal terhelt eszközre.

Előtörlesztés  

Részleges előtörlesztés

esetében az ügyfél a szerződésben meghatározott esedékes fizetési kötelezettségét meghaladó mértékben teljesít fizetést a finanszírozó számára. Részleges előtörlesztés esetében módosulhat a hátralevő fizetési kötelezettségek összege, a részletek száma, esetleg mindkettő.

Teljes előtörlesztés

esetében az ügyfél a teljes tartozását, valamint az utólagosan felszámolt tőkerész árfolyam különbözetét - a finanszírozó által kiadott végelszámolási ajánlat alapján - a futamidő lejárta előtt önként egy összegben megfizeti, amelynek megtörténtével a szerződés megszűnik. Az előtörlesztésre kezelési költség megfizetése ellenében van lehetőség, illetve amennyiben a finanszírozó az ügyféllel megkötött szerződést kamat, kezelési költség, egyéb díj tekintetében az ügyfél hátrányára egyoldalúan módosítja, úgy a módosítás hatályba lépését megelőző 60 napon keresztül a teljes előtörlesztés díjmentes.

Központi Hitelinformációs Rendszer  

Olyan zárt rendszerű adatbázis, amely segíti a finanszírozókat a hitelképesség differenciáltabb megítélésében, valamint a hitelezési kockázat csökkentésében. Kiemelendő, hogy a finanszírozó köteles továbbítani a rendszer részére azon természetes személy törvényben meghatározott adatait, aki fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. A fenti - legjellemzőbb - eseten túlmenően a finanszírozót a törvényben meghatározott egyéb esetekben is adattovábbítási kötelezettség terheli.

EUROTAX  

Gépjármű érték meghatározó program, amely a gépjárművek aktuális piaci árának megfigyelésén és statisztikai értékelésén alapul.

Árfolyamkockázat  

Az a kockázat, ami a különböző devizák átváltási árfolyamának változásából adódik. Amennyiben ugyanis egy deviza árfolyama a forinthoz képest erősödik, úgy az adott devizanemben meghatározott finanszírozás forintban esedékes törlesztő részlete/lízingdíja is arányosan megemelkedik.

Referencia kamatlábak  

Az a kamatláb (pl. BUBOR, EURIBOR, Euro LIBOR, LIBOR, jegybanki alapkamat), amelynek mértékéhez változó kamatozású finanszírozási konstrukció esetében a finanszírozási szerződésben meghatározott kamatmérték igazodik.

Casco mentes finanszírozás  

Casco-mentes szerződés esetén az adós/lízingbe vevő nem köteles Casco-biztosítást kötni és fenntartani a finanszírozott eszközre.

Árfolyamot jegyző hitelintézet  

Az a finanszírozási szerződésben meghatározott hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás, amely által jegyzett deviza vételi vagy eladási árfolyamot a finanszírozási szerződésben devizában rögzített fizetési kötelezettség magyar forintra történő átváltása során alkalmazni kell.

Forrás: Raiffeisen Bank Zrt.